MENADŽER ZA RIZIKE – 1 izvršilac

„GLOBAL ISPAT KOKSNA INDUSTRIJA“ D.O.O.
LUKAVAC
ul. Željeznička br. 1
75300 Lukavac
Bosna i Hercegovina

Na osnovu člana 5., a u vezi sa članovima 6. i 7. Pravilnika o radu „Global Ispat Koksne Industrije“ d.o.o. Lukavac („Službeni bilten“, broj: 04/17, 4/18), raspisuje se

JAVNI KONKURS
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 3 (tri) mjeseca, uz mogućnost produženja

Konkurs se raspisuje za slijedeće zanimanje:

1. MENADŽER ZA RIZIKE ………………………………………………………………… 1 izvršilac

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove:

1. VSS/VII stepen, završen Ekonomski fakultet,
2. Najmanje 2 (dvije) godina radnog iskustva u struci,
3. Poznavanje rada na računaru,
4. Poznavanje engleskog jezika,
5. Organizacione sposobnosti i komunikativnost,
6. Spremnost na timski rad u dinamičnom okruženju.

Kandidati su obavezni uz prijavu sa dokumentacijom kojom dokazuju ispunjavanje uslova javnog konkursa dostaviti i biografiju o radnom angažovanju do sada. Prijavu na konkurs i biografiju o radnom angažovanju obavezno je dostaviti na bosanskom i engleskom jeziku.

Samo kandidati koji ispunjavaju uslove bit će pozvani na intervju u sjedište „Global Ispat Koksne Industrije“ d.o.o. Lukavac.

Prijave sa dokumentima kojima dokazuju ispunjenje uvjeta iz ovog konkursa (kopija diplome, uvjerenje o radnom stažu, certifikat o poznavanju rada na računaru, certifikat o poznavanju engleskog jezika i ostale certifikate) potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa (03.12.2018 – 18.12.2018. godine) lično, e-mailom na adresu: posao@gikil.ba ili putem pošte na adresu:

„Global Ispat Koksna Industrija“ d.o.o. Lukavac
ul. Željeznička br. 1
75300 Lukavac
Bosna i Hercegovina

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.