JP SPREČA: JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS

Javno preduzeće za vodoprivrednu djelatnost

      “Spreča” dioničko društvo Tuzla

Aleja Alije Izetbegovića br. 29/VII

75000 Tuzla

Na osnovu člana 20a) Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“ broj: 26/16, 89/18 i 44/22), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu („Sl.novine Tuzlanskog kantona“ broj: 4/19, 4/20, 11/20 i 5/21),  Odluke o potrebi prijema u radni odnos broj 030-02-99-1704/23 od 30.08.2023. godine, uz prethodno pribavljenu Saglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona br. 030-02-99-1485-2-2/23 od 27.07.2023. godine, direktor Društva raspisuje

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, a najduže 6 mjeseci

I

Javno preduzeće za vodoprivrednu djelatnost “Spreča” dioničko društvo Tuzla (u daljem tekstu JP “Spreča” d.d. Tuzla) raspisuje javni oglas za prijem u radni odnos sa punim radnim vremenom na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, a najduže 6 mjeseci, bez probnog rada, na sljedeće radno mjesto:

 1. Čuvar – 2 izvršioca

II

Kratak opis poslova radnih mjesta iz tačke I ovog oglasa:

fizičko obezbjeđenje brane „Modrac”, objekata i opreme u krugu AB „Modrac”; registrovanje svih zapažanja i ulazaka na branu „Modrac“, evidentiranje u knjizi primopredaje, te obavještavanje nadležnog rukovodioca na AB „Modrac“;            kontrolisanje i sprovođenje mjera protivpožarne zaštite, te o uočenim nedostacima obavještavanje rukovodioca Službe obezbjeđenja; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Službe obezbjeđenja

Mjesto rada: Brana “Modrac”, Lukavac

III

Kandidati koji se prijavljuju na oglas moraju ispunjavati opšte i posebne uslove i to:

Opšti uslovi

 • da su državljani Bosne i Hercegovine,
 • da su stariji od 18 godina,
 • da posjeduju zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje apliciraju,
 • da nisu osuđivani za krivično djelo.

Posebni uslovi:

 • SSS (IV),
 • certifikat za obavljanje poslova fizičke zaštite.

IV

Za prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti uredno popunjen prijavni obrazac koji se može preuzeti na web stranici JP “Spreča” d.d. Tuzla www.spreca.com uz sljedeće dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
 • Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci)
 • Diplomu o završenoj srednjoj školi (IV stepen)
 • Certifikat (uvjerenje) za obavljanje poslova fizičke zaštite
 • Uvjerenje o neosuđivanosti (ne starije od 6 mjeseci)

Izabrani kandidati će biti u obavezi da, najkasnije u roku od osam dana od dana konačnosti odluke o prijemu u radni odnos, dostave ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njihovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnih mjesta za koja su izabrani.  

Lica koja imaju prednost pri zapošljavanju, shodno posebnim zakonima, dužna su dostaviti uvjerenja/potvrde kojim dokazuju prioritet u zapošljavanju, koje prilažu uz prijavu, pozivajući se na poseban zakon po kojem imaju prednost.

Svi dokumeni se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali formalno-pravne uslove, Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos će obaviti usmeni ispit, nakon čega će sačiniti rang listu kandidata. O vremenu održavanja ispita kandidati će biti blagovremeno obavješteni.

V

Kriteriji za rangiranje kandidata:

U postupku prijema u radni odnos rangiranje kandidata koji se prijave na javni oglas vrši se na osnovu provjere znanja putem usmenog ispita.

Na usmenom ispitu svaki član komisije će ocjenjivati kandidata dodjeljujući mu najviše 10 bodova. Ukupnu ocjenu kandidata na usmenom ispitu će činiti zbir bodova datih od strane svakog člana komisije.

VI

Javni oglas se objavljuje u dnevnom listu “Oslobođenje” i na web stranici JP “Spreča” d.d. Tuzla www.spreca.com, a dostavlja se i Službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

Rok za podnošenje prijava na javni oglas je 8 (osam) dana počev od narednog dana od njegove posljednje objave.

Poslodavac će sa izabranim kandidatom zaključiti ugovor o radu najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana konačnosti odluke o izboru.

Kandidati će biti pismeno obavješteni o ishodu Javnog oglasa, a priložena dokumentacija se neće vraćati.

VII

Popunjene prijavne obrasce, zajedno sa traženim dokumentima, kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti lično na protokol JP “Spreča” d.d. Tuzla ili putem pošte na adresu:

Javno preduzeće za vodoprivrednu djelatnost “Spreča” dioničko društvo Tuzla,

Aleja Alije Izetbegovića br. 29/VII

75000 Tuzla

sa naznakom:

“Prijava na Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, a najduže 6 mjeseci na radno mjesto Čuvar – NE OTVARAJ!“

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

v.d. Direktor

dr.sc. Omer Kovčić, dipl.ing.građ, sr