FINra – sekretar škole – 1 izvršilac

Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra raspisuje konkurs za prijem radnika u radni odnos na sljedeću poziciju: sekretar škole – 1 izvršilac.

Uslovi:
– završen drugi ciklus studija na Pravnom fakultetu sa ostvarenih 300 ECTS bodova ili diplomirani pravnik sa 240 ECTS
– poznavanje engleskog jezika
– poznavanje rada na računaru
– minimalno dvije godine radnog iskustva u struci nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme (poželjno radno iskustvo u visokom obrazovanju)

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti CV i dokaze o ispunjavanju uslova u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Prijave na konkurs sa potrebnim dokazima dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu:

Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra, ul. Mitra Trifunovića Uče br. 9, 75000 Tuzla, sa naznakom “Prijava na konkurs za prijem radnika – sekretar škole”.

Nepotpune i neblagovoremene prijave neće se razmatrati.

Rok za dostavljanje prijava: 31.01.2018.