BH Telecom: Poništenje javnog oglasa i ponovno objavljivanje javnog oglasa

Poništenje javnog oglasa i ponovno objavljivanje javnog oglasa

Na osnovu člana 43. Priloga broj 1. Pravilnika o radu Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo – Organizacija rada Društva – (Prečišćeni tekst) br. 00.1-2.2-83058-1/17, 00.1-14-25313/18, 00.1-14-61199/18 , 00.1-14-117198/18-2, 00.1-14-26635/19-1,00.1-14-58278-4/19 , 00.1-14-85712/19-4 , 00.1-14-6301/20 i 00.1-14-21580-4/20, a u skladu sa Odlukom o poništenju javnog oglasa za prijem radnika u radni odnos u Direkciji Tuzla Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo i ponovnom objavljivanju javnog oglasa za prijem radnika u radni odnos, broj:09.1-46-122870-10/19 od 15.05.2020.god., vršilac dužnosti direktora Direkcije Tuzla Dioničkog društva BH TELECOM Sarajevo,

P O N I Š T A V A   J A V N I    O G L A S

 za prijem radnika u radni odnos  na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca,  na radno mjesto: 87.Tehničar za mjesne mreže područja I, SSS – 1 (jedan) izvršilac, sa mjestom rada u Tuzli i 94. Tehničar za mjesne mreže područja II ( Živinice, Kladanj, Banovići, Sapna , Teočak, Kalesija, Lukavac), SSS – 1  (jedan) izvršilac, , sa mjestom rada u Živinicama, objavljen dana 13.02.2020.godine u dnevnom listu  Dnevni avaz , te ponovo objavljuje

                                                      J A V N I  O G L A S

Za  prijem radnika u radni odnos u Službi za pristupne mreže I terminalnu opremu u Sektoru za tehničku podršku  u direkciji Tuzla, Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo,  na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca,  na radno mjesto:

  • 87.Tehničar za mjesne mreže područja I, SSS – 1 (jedan) izvršilac sa mjestom rada u Tuzli
  • 94. Tehničar za mjesne mreže područja II ( Živinice, Kladanj, Banovići, Sapna, Teočak, Kalesija, Lukavac), SSS – 1  (jedan) izvršilac sa mjestom rada u Živinicama

Opis poslova i radnih zadataka:

1.Obavlja poslove redovnog održavanja i otklanjanja smetnji na području mjesnih mreža na svim tačkama spoja mrežnih elemenata (glavni i kablovski razdijelnik, izvod, VVD kutija, podrumske i tavanske prostorije i slično),

2.Obavlja uključenja, seobe, premještanja i demontiranja TK priključaka i terminalne opreme na području održavanja, u slučaju potrebe vrši otklanjanje smetnji i instalacije novih usluga na drugim područjima,

3.Otklanja specifične i kompleksnije smetnje,

4.Vodi računa o pravilnom korištenju zadužene HTZ opreme, vrši mjerenja, ograničavanje smetnji i aktivno učestvuje u otklanjanju istih,

5.Dostavlja izmjene sa terena u tehničku dokumentaciju, učestvuje zajedno sa glavnim monterom u rješavanju reklamacija korisnika,

6.Vodi računa o ispravnosti i kompletnosti osnovnih sredstava,

7.Vrši pripremna mjerenja za instalaciju terminalnih uređaja,ispituje tehničke mogućnosti za iste, koordinira sa drugim službama u cilju ispravnog funkcionisanja terminalne i pretplatničke opreme,montira i održava pretplatničku i terminalnu opremu, blagovremeno razdužuje svu trebovanu opremu i materijal u predviđenim rokovima,

8.Po potrebi upravlja motornim vozilom,

9.Rad na visini – penjanje na stubove radi održavanja samonosive mreže,

I  Opšti uslovi:

–  da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je da u roku od 5 dana od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos, dostavi ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta).

II Posebni uslovi:

– SSS( IV stepen stručne spreme), sa završenom srednjom elektrotehničkom ili drugom odgovarajućom školom tehničkog  smjera,

– radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci.

– vozačka dozvola za B kategoriju

III Način prijave:

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu, koja sadrži adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

– Diploma ili svjedočanstvo o sticanju tražene stručne spreme,

– Izvod iz matične knjige rođenih,

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustvu nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci , koja treba da sadrži : osnovne podatke o kandidatu, naziv radnog mjesta, stručnu spremu, trajanje radnog odnosa i kratak opis poslova (radna knjižica i potvrda nedležnog PIO/MIO o ostvarenom radnom stažu ne prihvataju se kao relevantan dokaz o radnom iskustvu).

– Dokaz o posjedovanju vozačke dozvole za “B” kategoriju

Svi traženi dokumenti trebaju biti orginal ili ovjerene kopije.

Napomena:

1. Izvod iz matične knjige rođenih i Uvjerenje o državljanstvu kandidati sa teritorije Federacije BiH dužni su dostaviti na obrascima koji su u pravnom prometu Federacije BIH od 17.06.2013.godine.

2. Izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu kandidati sa teritorije Republike Srpske i Brčko Distrikta trebaju dostaviti na obrascima koji su u pravnom prometu na tim teritorijama.

Ukoliko na obrascu Izvoda iz matične knjige rođenih nema naznake da je bez roka važenja, isti ne može biti stariji od 6 mjeseci.

Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 mjeseci

IV Javni oglas je otvoren za podnošenje prijava 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, RD Tuzla ili putem pošte na adresu:

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo Direkcija Tuzla

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas ( navesti broj I naziv radnog mjesta )- ne otvarati”

Ul. Aleja Alije Izetbegovića 29

75000 Tuzla

Kandidat sa jednom prijavom sa svim potrebnim dokazima , u zatvorenoj koverti može se prijaviti samo na jedno radno mjesto.Ukoliko se kandidat prijavljuje na više od jedne pozicije, obavezan je dostaviti odvojene prijave sa svim potrebnim dokazima u odvojenim , zatvorenim kovertama, u protivnom prijava kandidata smatrat će se nepotpunom.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.                                               

Dokumenti priloženi uz prijavu vratit će se kandidatima u roku od 6 (šest) mjeseci od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos.