BH Telecom d.d Sarajevo, direkcija Tuzla: Šalterski radnik – 1 izvršilac

BH Telecom d.d Sarajevo raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: Šalterski radnik, SSS – 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca, sa mjestom rada u Gradačcu

Opis poslova i radnih zadataka:

1.Vrši prodaju roba i usluga u neposrednom kontaktu sa korisnicima na prodajnim mjestima, a po potrebi i izvan prodajnog mjesta (rad sa

korisnicima na terenu),

2.Vrši gotovinsku naplatu za prodate robe i usluge,

3.Vrši naplatu računa za usluge BH Telecoma,

4.Vrši  prijem,obradu zahtjeva i reklamacija  za usluge,

5.Vrši prijem rezervacija korisnika za terminalnu opremu,

6.Vrši izdavanje kopija računa i analitičkih kartica,

7.Uredno i blagovremeno priprema dokumentaciju za pologe pazara i knjiženja,

8.Izvještava o dnevnim, sedmičnim i mjesečnim realizacijama poslova i radnih zadataka vezanim za ostvarenje planskih veličina,

I  Opšti uslovi:

–  da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je da dostavi ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta).

II Posebni uslovi:

– SSS( IV stepen stručne spreme), sa završenom :elektrotehničkom,gimnazijom,ekonomskom ili drugom srednjom školom tehničkog ili društvenog smjera,

– radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci.

III Način prijave:

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu, koja sadrži adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

– Svjedočanstvo o sticanju tražene stručne spreme,

– Izvod iz matične knjige rođenih,

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, koja sadrži kratak opis poslova (radna knjižica i potvrda nedležnog PIO/MIO ne prihvata se kao dokaz o radnom iskustvu).

Svi traženi dokumenti trebaju biti orginal ili ovjerene kopije.

Napomena:

1. Izvod iz matične knjige rođenih i Uvjerenje o državljanstvu kandidati sa teritorije Federacije BiH dužni su dostaviti na obrascima koji su u pravnom prometu Federacije BIH od 17.06.2013.godine.

2. Izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu kandidati sa teritorije Republike Srpske i Brčko Distrikta trebaju dostaviti na obrascima koji su u pravnom prometu na tim teritorijama.

Ukoliko na obrascima nema naznake da su bez roka važenja, isti ne mogu biti stariji od 6 mjeseci.

IV Oglas je otvoren za podnošenje prijava 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, RD Tuzla ili putem pošte na adresu:

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo Direkcija Tuzla

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas za radno mjesto 37. Šalterski radnik – ne otvarati”

Ul. Aleja Alije Izetbegovića 29

75000 Tuzla

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.                                               

Dokumenti priloženi uz prijavu vratit će se kandidatima u roku od 6 (šest) mjeseci od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos.