Održan Forum službi za zapošljavanje

(Sarajevo, 23.11.2016.) – Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, uz podršku Projekta zapošljavanja mladih (YEP) i Vlade Švicarske, organizovala je drugi Forum službi zapošljavanja koji je održan 23. novembra u hotelu „Lavina“, Jahorina sa početkom u 10:00 časova. Tema Foruma je bila „Strategije i metodi za jačanje saradnje sa u poslodavcima“.

Rad drugog po redu Foruma službi zapošljavanja odvijao se putem dva panela. Na prvom panelu poslodavci su predstavili svoje potrebe, metode rada prilikom regrutiranja radne snage, te su naveli prepreke koje im onemogućavaju da aktivnije iskoriste JSZ u procesu zapošljavanja radnika. Na drugom panelu predstavnici JSZ su predstavili svoj način rada sa nezaposlenim osobama i poslodavcima, te su iznijeli konkretne nedostatke koji sprečavaju aktivniju ulogu JSZ prilikom posredovanja.

Na osnovu diskusija sa oba panela, neki od zaključaka bili su:

– Odnos između Javnih službi za zapošljavanje i poslodavaca trebao bi biti partnerski;
– Poslodavci u najvećoj mjeri koriste usluge službi u oblasti aktivnih mjera zapošljavanja (projekti subvencioniranja zapošljavanja i samozapošljavanja);
– Potrebno je više pažnje posvetiti programima obuke, prekvalifikacije i dokvalifikacije nezaposlenih lica;
– Službe za zapošljavanje trebale bi imati informacije o svakim raspisanim oglasom o potrebi za radnom snagom;
– Naglasak službi za zapošljavanje trebao bi biti na savjetodavnom procesu kako bi što bolje upoznali nezaposlena lica, prikupili što više informacija o vještinama i kvalifikacijama kako bi mogli ponuditi odgovarajuće i kvalitetne kandidate poslodavcu.

Na osnovu iskazanih potreba učesnika i zaključaka ovogodišnjeg Foruma organizatorima se nametnula tema za naredni Forum službi zapošljavanja „Novi modeli aktivnih mjera zapošljavanja“.