pon javni poziv, direk, lista 30.9Borci

24 Juni 2019

Na osnovu odredbe člana 15. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog i volonterskog staža branitelja i članova njihovih porodica, (“Službene novine Tuzlanskog kantona” broj: 5/19), Komisija za razmatranje zahtjeva za obavljanje volonterskog staža/stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa branitelja i članova njihovih porodica za 2019.godinu, utvrđuje:

PRIJEDLOG LISTE
branitelja i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva
za obavljanje volonterskog staža/stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa branitelja i članova
njihovih porodica za 2019. godinu

PRIJEDLOG LISTE branitelja i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za obavljanje volonterskog staža/stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa branitelja i članova njihovih porodica za 2019. godinu

LISTA branitelja i članova njihove porodice čiji se zahtjevi za obavljanje volonterskog staža/stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa odbijaju kao neosnovani ili nekompletni

 

konačna lista

KONAČNA LISTA branitelja i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za obavljanje volonterskog staža/stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa branitelja i članova njihovih porodica za 2019. godinu. Konačnu listu pogledajte u dokumentu ispod:

Konačna lista volontera

____________________________________________________________________________

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona  objavljuje I PONOVLJENI  JAVNI   POZIV za učešće u VIII Programu sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža, boraca i članova njihovih porodica

Pravo učešća u VIII Programu sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža, boraca i članova njihovih porodica  imaju poslodavci sa područja Tuzlanskog kantona

Više informacija o samom javnom pozivu te druge prateće dokumente pogledajte i preuzmite na linkovima ispod:

Javni poziv I ponovljeni-VIII Program, borci

Izjava 19

Obrazac za poslodavca 19

zahtjev poslodavac 19

___________________________________________________________________________

LISTA poslodavaca koji ispunjavaju uslove po Javnom pozivu za učešće u VIII Programu sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica od 21.08.2019. godine

Konačna lista, direktor, 16.09.19

LISTA poslodavaca kojima nisu raspoređeni kandidati po Javnom pozivu za učešće u VIII Programu sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica, od 21.08.2019. godine

Lista posl. bez kandidata, dir, 16.09.19

LISTA neraspoređenih kandidata po Javnom pozivu za učešće u VIII Programu sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica, od 21.08.2019. godine

NERASPOREĐENI KAND. 16.9.19- direktor

______________________________________________________________________________

LISTA poslodavaca koji ispunjavaju uslove po I ponovljenom Javnom pozivu za učešće u VIII Programu sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica od 16.09.2019. godine

pon javni poziv, direk, lista 30.9 

LISTA neraspoređenih kandidata po I ponovljenom Javnom pozivu za učešće u VIII Programu sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica i I ponovljenom javnom pozivu od 16.09.2019.god.

NERASp KAND.direktor pon JP, 30.09

LISTA poslodavaca kojima nisu raspoređeni kandidati po Javnom pozivu za učešće u VIII Programu sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica i I ponovljenom javnom pozivu od 16.09.2019.god

poslodav.bez kand.I pon JP 30.09, direktor

______________________________________________________________________________

 

 

Na osnovu Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba(„Službene novine Federacije BiH“, TK“,broj: 41/01,22/05 i 9/08), Programom rada Službe za zapošljavanje za 2019.godinu i Odluke Upravnog odbora o usvajanju Programa poticanja zapošljavanja 2019, broj: 01-02-395/P-3/19-2 od 28.10.2019.godine, JU Služba za zapošljavanje objavljuje Javni poziv za učešće poslodavaca u realizaciji  Programa poticanja zapošljavanja 2019

Više o Javnom pozivu pogledajte u dokumentu ispod:

Uz Javni poziv idu i sljedeći dokumenti koje možete pregledati i preuzeti u dokumentima ispod, a kako slijedi: