Propisi za pripremu ispita po Javnom oglasu od 17.07.2021. godine

U nastavku teksta možete preuzeti propise za pripremu pismenog i usmenog ispita po Javnom oglasu od 17.07.2021. godine.

Propisi za pripremu pismenog i usmenog ispita za radno mjesto pod tačkom 1.

 1. Zakon o radu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:26/16 i 89/18),
 2. Zakon o parničnom postupku („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 53/03,73/05,19/06 i 98 /15),
 3. Zakon o vanparničnom postupku („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 2/98, 39/04, 73/05, 80/14, dr.zakon 11/21),
 4. Zakon o obligacionim odnosima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 29/03 i 42/11),
 5. Zakon o upravnom postupku („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 2/98 i 48/99),
 6. Zakon o upravnim sporovima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 9/05),
 7. Zakon o izvršnom postupku ( „Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 32/03, 52/03, 33/06, 39/06, 39/09, 74/11, 35/12 i 46/16),
 8. Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 55/00, 41/01, 22/05 i 9/08)
 9. Zakon o zapošljavanju stranaca Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 35/09 i 42/11),
 10. Zakon o strancima Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 88/2015 i 34/2021),
 11. Zakon o kretanju i boravku stranaca i azilu BiH (“Službeni glasnik BiH broj: 36/08 i 87/12”)
 12. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Službene novine Federacije BiH”, broj: 9/10),
 13. Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 13/18 i 93/19),
 14. Zakon o doprinosima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 48/01 -dr.zakon, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16, 34/18 i 99/19 i 4/21),
 15. Zakon o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa ( „Službene novine Federacije BiH”, broj: 42/09, 109/12, 86/15, i 30/16),
 16. Zakon o zdravstvenom osiguranju FBiH ( 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11, 36/18),
 17. Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14)
 18. Zakonu o računovodstvu i reviziji FBiH ( „Službene novine FBiH broj:15/21 ),
 19. Zakon o internoj reviziji u javnom sektoru u FBiH ( Sl.novine FBiH, broj: 47/08 i 101/16)
 20. Zakonom o unutrašnjem platnom prometu FBiH („Službene novine FBiH“ broj: 48/15)
 21. Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 i 99/19),
 22. Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 38/16),
 23. Zakon o arhivskoj građi FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 45/02),
 24. Zakon o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH broj: 49/06,76/11,89/11)
 25. Zakon o slobodi pristupa informacijama u FBiH („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 32/01,48/11),
 26. Zakon o arhivskoj djelatnosti („Službene novine TK“, broj: 15/00,2/02 i 13/11),
 27. Zakon o pečatu Tuzlanskog kantona („Službene novine TK, broj: 8/20),
 28. Zakon o vladi TK („Službene novine TK, broj: 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 i 15/17);
 29. Zakon o inspekcijama TK („Službene novine TK, broj: 12/20)
 30. Zakon o osnivanju JU Služba za zapošljavanje TK („Službene novine TK“, broj: 1/01 i 8/14),
 31. Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 33/16, 89/16, 9/17, 33/17, 67/17, 09/18, 27/18, 55/18, 105/18, 18/19, 41/19, 98/19 i 54/20),
 32. Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“, broj:96/19),
 33. Pravilnik o evidencijama u oblasti zapošljavanja FBiH („Službene novine FBiH“, broj:74/18 i 19/20),
 34. Uredba o vršenju ovlaštenja organa Tuzlanskog kantona u javnim ustanovama čiji je osnivač Tuzlanski kanton („Službene novine TK“, broj: 3/06),
 35. Drugi relevantni propisi koji uređuju oblast posredovanja u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba i kancelarijskog poslovanja.

Propisi za pripremu pismenog i usmenog ispita za radno mjesto pod rednim brojem 2.

 1. Zakon o radu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:26/16 i 89/18)
 2. Zakon o upravnom postupku („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 2/98 i 48/99),
 3. Zakon o upravnim sporovima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 9/05),
 4. Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 55/00, 41/01, 22/05 i 9/08)
 5. Zakon o zapošljavanju stranaca Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 35/09 i 42/11),
 6. Zakon o strancima Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 88/2015 i 34/2021),
 7. Zakon o kretanju i boravku stranaca i azilu BiH (“Službeni glasnik BiH broj 36/08 i 87/12”),
 8. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Službene novine Federacije BiH”, broj: 9/10)
 9. Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 13/18 i 93/19),
 10. Zakon o doprinosima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 35/98,54/00,16/01,37/01,48/01-dr.zakon, 1/02,17/06,14/08,91/15,104/16,34/18 i 99/19 i 4/21),
 11. Zakon o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa ( „Službene novine Federacije BiH”, broj: 42/09, 109/12, 86/15, i 30/16),
 12. Zakon o zdravstvenom osiguranju FBiH ( “Službene novine Federacije BiH”, broj: 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11, 36/18 )
 13. Zakon o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH broj: 49/06,76/11,89/11)
 14. Zakon o slobodi pristupa informacijama u FBiH („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 32/01,48/11)
 15. Zakon o arhivskoj građi FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 45/02),
 16. Zakon o inspekcijama TK („Službene novine TK, broj: 12/20)
 17. Zakon o arhivskoj djelatnosti („Službene novine TK“, broj: 15/00, 2/02 i 13/11),
 18. Zakon o pečatu Tuzlanskog kantona („Službene novine TK, broj: 8/20),
 19. Zakon o osnivanju JU Služba za zapošljavanje TK („Službene novine TK“, broj: 1/01 i 8/14),
 20. Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“, broj: 96/19),
 21. Pravilnik o evidencijama u oblasti zapošljavanja FBiH („Službene novine FBiH“, broj:74/18 i 19/20),
 22. Drugi relevantni propisi koji uređuju oblast posredovanja u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba i kancelarijskog poslovanja.

Propisi za pripremu pismenog i usmenog ispita za radno mjesto pod rednim brojem 3.

 1. Zakon o radu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 26/16 i 89/18)
 2. Zakon o upravnom postupku („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 2/98 i 48/99),
 3. Zakon o upravnim sporovima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 9/05),
 4. Zakon o izvršnom postupku ( „Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:32/03, 52/03,33/06,39/06,39/09,74/11,35/12 i 46/16),
 5. Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:55/00,41/01,22/05 i 9/08),
 6. Zakon o strancima Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 88/2015 i 34/2021),
 7. Zakon o kretanju i boravku stranaca i azilu BiH (“Službeni glasnik BiH broj 36/08 i 87/12”),
 8. Zakon o zapošljavanju stranaca Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 35/09 i 42/11),
 9. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Službene novine Federacije BiH”, broj: 9/10)
 10. Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 13/18 i 93/19),
 11. Zakon o doprinosima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 35/98,54/00,16/01,37/01,48/01-dr.zakon, 1/02,17/06,14/08,91/15,104/16,34/18 i 99/19 i 4/21)
 12. Zakon o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa ( „Službene novine Federacije BiH”, broj: 42/09, 109/12, 86/15, i 30/16),
 13. Zakon o zdravstvenom osiguranju FBiH (“ Službene novine Federacije BiH”, broj: ( 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11, 36/18 )
 14. Zakon o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH broj: 49/06,76/11,89/11)
 15. Zakon o slobodi pristupa informacijama u FBiH („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 32/01,48/11)
 16. Zakon o arhivskoj građi FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 45/02),
 17. Zakon o arhivskoj djelatnosti („Službene novine TK“, broj: 15/00,2/02 i 13/11),
 18. Zakon o pečatu Tuzlanskog kantona („Službene novine TK, broj: 8/20),
 19. Zakon o inspekcijama TK („Službene novine TK, broj: 12/20)
 20. Zakon o osnivanju JU Služba za zapošljavanje TK („Službene novine TK“, broj: 1/01 i 8/14),
 21. Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“, broj:96/19),
 22. Pravilnik o evidencijama u oblasti zapošljavanja FBiH („Službene novine FBiH“, broj:74/18 i 19/20),
 23. Drugi relevantni propisi koji uređuju oblast posredovanja u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba i kancelarijskog poslovanja.

Propisi za pripremu pismenog i usmenog ispita za radno mjesto pod rednim brojem 4.

 1. Zakon o radu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:26/16 i 89/18)
 2. Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:55/00,41/01,22/05 i 9/08)
 3. Zakonu o računovodstvu i reviziji FBiH ( „Službene novine FBiH broj:15/21 ),
 4. Zakonom o unutrašnjem platnom prometu FBiH („Službene novine FBiH“ broj 48 od 24.06.2015.godine).
 5. Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 i 99/19),
 6. Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 13/18 i 93/19),
 7. Zakon o zdravstvenom osiguranju FBiH (“ Službene novine Federacije BiH”, broj: ( 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11, 36/18 ),
 8. Zakon o doprinosima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 35/98,54/00,16/01,37/01,48/01-dr.zakon, 1/02,17/06,14/08,91/15,104/16,34/18 i 99/19 i 4/21)
 9. Zakon o trezoru FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 26/16 i 3/20),
 10. Zakon o porezu na dobit FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 15/16 i 15/20),
 11. Zakon o izvršavanju budžeta FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 28/20)
 12. Zakon o finansijskom poslovanju FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 48/16)
 13. Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 38/16)
 14. Zakon o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa ( „Službene novine Federacije BiH”, broj: 42/09, 109/12, 86/15, i 30/16)
 15. Zakon o arhivskoj građi FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 45/02),
 16. Zakon o arhivskoj djelatnosti („Službene novine TK“, broj: 15/00,2/02 i 13/11),
 17. Zakon o pečatu Tuzlanskog kantona („Službene novine TK, broj: 8/20),
 18. Zakon o osnivanju JU Služba za zapošljavanje TK („Službene novine TK“, broj: 1/01 i 8/14),
 19. Računovodstvene politike za federalne i budžetske korisnike i trezor („Službene novine FBiH“, broj: 58/16),
 20. Pravilnik o knjigovodstvu budžeta u FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 60/14),
 21. Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 33/16, 89/16, 9/17, 33/17, 67/17, 09/18, 27/18, 55/18, 105/18, 18/19, 41/19, 98/19 i 54/20),
 22. Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“, broj:96/19),
 23. Pravilnik o evidencijama u oblasti zapošljavanja FBiH („Službene novine FBiH“, broj:74/18 i 19/20)
 24. Drugi relevantni propisi koji uređuju oblast posredovanja u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba i kancelarijskog poslovanja.

Propisi za pripremu pismenog i usmenog ispita za radno mjesto pod rednim brojem 5.

 1. Zakon o radu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:26/16 i 89/18),
 2. Zakon o elektronskom dokumentu („Službene novine FBiH“, broj: 55/13),
 3. Zakon o elektronskom potpisu („Službeni glasnik BiH broj: 91/06)
 4. Zakon o elektronskom pravnom i poslovnom prometu ( „Službeni glasnik BiH“, broj: 88/10)
 5. Zakon o statistici u FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 63/03 i 9/09),
 6. Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:55/00,41/01,22/05 i 9/08)
 7. Zakon o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH broj: 49/06,76/11,89/11)
 8. Zakon o slobodi pristupa informacijama u FBiH („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 32/01,48/11)
 9. Zakon o zdravstvenom osiguranju FBiH ( 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11, 36/18 )
 10. Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 13/18 i 93/19),
 11. Zakon o doprinosima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 48/01 -dr.zakon, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16, 34/18 i 99/19 i 4/21)
 12. Zakon o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa („Službene novine FBiH“, broj: 42/09,109/12,86/15,30/16),
 13. Zakon o osnivanju JU Služba za zapošljavanje TK („Službene novine TK“, broj: 1/01 i 8/14),
 14. Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“, broj:96/19),
 15. Pravilnik o evidencijama u oblasti zapošljavanja FBiH („Službene novine FBiH“, broj:74/18 i 90/20),
 16. Drugi relevantni propisi koji uređuju oblast posredovanja u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba i kancelarijskog poslovanja.

Propisi za pripremu pismenog i usmenog ispita za radna mjesta pod rednim brojem 6, 7, 8, 9 i 10.

 1. Zakon o radu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:26/16 i 89/18)
 2. Zakon o upravnom postupku („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 2/98 i 48/99),
 3. Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:55/00,41/01,22/05 i 9/08),
 4. Zakon o strancima Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 88/2015 i 34/2021),
 5. Zakon o kretanju i boravku stranaca i azilu BiH (“Službeni glasnik BiH broj 36/08 i 87/12”)
 6. Zakon o zapošljavanju stranaca Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 35/09 i 42/11),
 7. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Službene novine Federacije BiH”, broj: 9/10)
 8. Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 13/18 i 93/19),
 9. Zakon o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH broj: 49/06,76/11,89/11)
 10. Zakon o slobodi pristupa informacijama u FBiH („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 32/01,48/11),
 11. Zakon o doprinosima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 48/01 -dr.zakon, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16, 34/18 i 99/19 i 4/21)
 12. Zakon o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa ( „Službene novine Federacije BiH”, broj: 42/09, 109/12, 86/15, i 30/16)
 13. Zakon o zdravstvenom osiguranju FBiH ( Službene novine Federacije BiH”, broj: 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11, 36/18 )
 14. Zakon o arhivskoj građi FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 45/02),
 15. Zakon o inspekcijama TK („Službene novine TK, broj: 12/20)
 16. Zakon o arhivskoj djelatnosti („Službene novine TK“, broj: 15/00,2/02 i 13/11),
 17. Zakon o pečatu Tuzlanskog kantona („Službene novine TK, broj: 8/20),
 18. Zakon o osnivanju JU Služba za zapošljavanje TK („Službene novine TK“, broj: 1/01 i 8/14),
 19. Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“, broj:96/19),
 20. Pravilnik o evidencijama u oblasti zapošljavanja FBiH („Službene novine FBiH“, broj:74/18 i 90/20),
 21. Drugi relevantni propisi koji uređuju oblast posredovanja u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba i kancelarijskog poslovanja.

Propisi za pripremu usmenog ispita za radna mjesta pod rednim brojem 11., 12., 13. i 14.

 1. Zakon o radu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:26/16 i 89/18)
 2. Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:55/00,41/01,22/05 i 9/08),
 3. Zakon o strancima Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 88/2015 i 34/2021),
 4. Zakon o kretanju i boravku stranaca i azilu BiH (“Službeni glasnik BiH broj 36/08 i 87/12”)
 5. Zakon o zapošljavanju stranaca Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 35/09 i 42/11),
 6. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Službene novine Federacije BiH”, broj: 9/10)
 7. Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 13/18 i 93/19),
 8. Zakon o doprinosima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 48/01 -dr.zakon, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16, 34/18 i 99/19 i 4/21)
 9. Zakon o zdravstvenom osiguranju FBiH ( Službene novine Federacije BiH”, broj: 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11, 36/18 )
 10. Zakon o arhivskoj djelatnosti („Službene novine TK“, broj: 15/00,2/02 i 13/11),
 11. Zakon o pečatu Tuzlanskog kantona („Službene novine TK, broj: 8/20),
 12. Zakon o osnivanju JU Služba za zapošljavanje TK („Službene novine TK“, broj: 1/01 i 8/14),
 13. Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“, broj:96/19),
 14. Pravilnik o evidencijama u oblasti zapošljavanja FBiH („Službene novine FBiH“, broj:74/18 i 90/20),
 15. Drugi relevantni propisi koji uređuju oblast posredovanja u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba i kancelarijskog poslovanja.