Program sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa/volonterskog staža branitelja i članova njihovih porodica za 2021. godinu: LISTE kandidata

Komisija za razmatranje zahtjeva po programu sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa/volonterskog staža branitelja i članova njihovih porodica za 2021. godinu utvrdila je prijedlog: LISTE kandidata.

U nastavku su linkovi osnovanih i neosnovanih kandidata.

  1. Prijedlog liste osnovanih volontera i
  2. Prijedlog liste neosnovanih volontera.