Ponovljen konkurs za prijavu kandidata na VIII Program sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa/volonterskog staža

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je danas ponovljeni konkurs za utvrđivanje liste branilaca i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za obavljanje volonterskog staža. Pravo na obavljanje volonterskog staža imaju osobe sa prvim ciklusom dodiplomskog studija akademskog zvanja stečenog nakon najmanje tri i najviše četiri godine redovnog studija koji se vrednuje sa najmanje 180 odnosno 240 ECTS bodova ili VII odnosno VI stepen stručne spreme.

Prijave na ponovljeni konkurs, sa potrebnom dokumentacijom, podnose se putem Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa uprave, Ministarstvu za boračka pitanja, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Tekst Konkursa, odluku, prijavni obrazac i obrazac izjave o saglasnosti za korištenjem podataka po osnovu učešća na ponovljenom javnom konkursu za podnošenje zahtjeva za obavljanje volonterskog staža/stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa branilaca i članova njihovih porodica za 2019. godinu, zainteresovani kandidat može preuzeti na web-stranici Vlade kantona i Ministarstva, u općinskim službama za boračko invalidsku zaštitu, u kantonalnim boračkim savezima i udruženjima, te u nastavku:

Konkurs
Odluka
Izjava
Prijavni obrazac