JP SKPC MEJDAN TUZLA: Domaćica – 1 izvršilac

JP SKPC  „Mejdan“ d.o.o. Tuzla
Bosne Srebrene bb,
75 000 Tuzla

Na osnovu odredbi   Zakona o radu („Sl. novine FBIH“ broj 26/16 i  89/18), člana 51. Stav (11) Statuta preduzeća ( broj: 290-2/17), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji   radnih mjesta JP SKPC „Mejdan“ d.o.o. Tuzla, Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u JP SKPC „Mejdan“ d.o.o. Tuzla i Odluke direktora preduzeća o potrebi prijema lica u radni odnos na neodređeno vrijeme broj: 509/19  raspisuje se:     

J A V N I    O G L A S
za prijem radnika  u radni odnos na neodre
đeno vrijeme   sa probnim radom od šest mjeseci

Raspisuje se javni oglas  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme sa probnim radom od šest mjeseci, na slijedeće radno mjesto:

 • Domaćica  ………………..1 izvršilac

Uslovi konkursa koje kandidati moraju ispunjavati:

 Opći uslovi:

 • Da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • Da je stariji od 18. godina,
 • Da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova predviđenih za radno mjesto na koje konkuriše,

Posebni uslovi:

 • Stručna sprema:  osnovna škola  (NK),
 • minimalno  1 (jedna) godina  radnog  iskustva  na istim ili sličnim poslovima ,
 • poželjno poznavanje rada sa proizvodima za profesionalno čišćenje,
 • poželjno  završena obuka  za rad  na visinama.

Kratak opis poslova:

 • Vodi brigu o zaključavanju prostora koji su čišćeni, a ključeve predaje na portirnicu,
 • dočekuje goste i usmjerava ih po potrebi,
 • održava cvijeće i zelenilo u dijelovima objekta za koje je  zadužena,
 • svakodnevno nakon čišćenja odnosi otpatke u kontejner,
 • upoznaje neposrednog rukovodioca sa uočenim nedostacima i oštećenjima objekta i opreme,
 • vodi brigu o čistoći prostorija za koje je zadužena,
 • vodi računa o svim aparatima i drugim sredstvima koji služe za čišćenje, a o nedostacima blagovremeno upoznaje neposrednog rukovodioca, i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uz prijavu na Javni oglas kandidati su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju:

 • Biografija sa adresom i kontakt telefonom (potpisana),
 • Diploma o završenoj školi, (original ili ovjerena kopija, ne stariji od 3 mjeseca računajući od dana prijave na konkurs),
 • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija, ne stariji od 3 mjeseca računajući od dana prijave na konkurs),
 •  Dokaz o radnom iskustvu –  potvrda/uvjerenje o radnom stažu,
 • Uvjerenje o prebivalištu-CIPS (ne starije od 3 mjeseca računajući  od dana prijave na oglas)
 • Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci),
 • Ovjerena kopija Lične karte

Kandidati mogu dostaviti i  drugu  dokumentacija koja se smatra da može biti od značaja i koja ako je validna može biti dodatno bodovana (certifikati, uvjerenja o naknadnim edukacijama, i ostali prilozi osnovnoj dokumentaciji).  Dodatna dokumentacija nije obavezujuća i njeno nedostavljanje neće biti razlogom odbacivanja prijave zbog nepotpune dokumentacije.  

Sa kandidatima   koji budu ispunjavali uslove konkursa bit će pozvani na intervju  a  o datumu  i vremenu  održavanja intervjua bit će blagovremeno obaviješteni  pismenim (putem e maila) ili telefonskim putem.  

Svu traženu dokumentaciju treba dostaviti lično na protokol preduzeća  ili preporučeno putem pošte na adresu:

JP SKPC „Mejdan“d.o.o. Tuzla
Bosne Srebrene bb, 75 000 Tuzla

Sa naznakom „Prijava na javni konkurs za radno mjesto –  Domaćica  – “NE OTVARAJ”

Napomena:  Samo izabrani kandidat  je  dužan prije stupanja na posao dostaviti od nadležne ljekarske ustanove Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da je izabrani kandidat  zdravstveno i psihofizički sposoban za obavljanje radnih zadataka radnog mjesta  po osnovu kojeg zaključuje ugovor o radu.

Javni konkurs objavljen je u dnevnom listu BH Glas 25.10.2019. godine i ostaje otvoren osam (8)  dana od dana  objavljivanja. 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave  kao i kopije dokumenata koje nisu ovjerene   neće se  uzeti u razmatranje.