JP BH Pošta d.o.o Sarajevo, Centar pošta Tuzla: Oglas za prijem pet izvršilaca u radni odnos

JP BH Pošta d.o.o Sarajevo raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeće radne pozicije:

Služba za poštansku eksploataciju

Pošta I reda 75101 Tuzla

1.Dostavljač –  1 izvršilac na neodređeno vrijeme

2.Dostavljač –  1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka sa bolovanja postojećeg radnika, najduže do jedne godine

Pošta II reda 76120 Brčko

3. Dostavljač- 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Pošta II reda 75290 Banovići

4. Dostavljač- 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Služba – Poštanski Centar

Transport

5. Vozač – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Opis poslova za radna mjesta pod rednim brojevima 1, 2, 3, i 4:

Vrši preuzimanje i upis preporučenih pošiljaka u dostavne knjižice; Vrši pripremu svih pošiljaka za dostavu; Vrši dostavu svih poštanskih pošiljaka na domu prema propisima i uputstvima koja reguliraju dostavu poštanskih pošiljki; Vrši isplatu svih novčanih doznaka na domu; Vrši prijem uplata na domu; Vrši pražnjenje poštanskih kovčežića; Vrši dostavu pošiljaka Brze pošte na domu; Vodi ličnu evidenciju za svaki mjesec, a po potrebi i druge evidencije po nalogu nadređenih; Prati evidenciju zaprimljenih „raspoložbi“ i otvorenih poštanskih pretinaca i postupa po istim; Vodi i ažurira evidenciju o dostavnom reonu, a koja se tiče nove/stare numeracije, adrese „bb“, adrese „ do broja ??“ i dr; Po povratku s terena vrši obračun i razduženje novčanih zaduženja kod obračunskih radnika u blagajni kao i razduženje ostalih poštanskih pošiljaka kod kartista. Po nalogu neposrednog rukovodioca obavlja i druge poslove koji su u skladu sa prirodom i vrstom poslova koje obavlja.

Za radno mjesto pod  rednim brojvima 1, 2, 3 i 4 kandidati su obavezni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena kopija ):

1.Izvod iz matične knjige rođenih-r odni list

2.Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci)

3.Prijavu mjesta prebivališta (ne stariju od 6 mjeseci)

4.Srednja škola – III ili IV stepen

5. 6 (šest ) mjeseci radnog iskustva

6. Dokaz o statusu kandidata po osnovu prava demobilisanih boraca i članova njihovih porodica  u skladu Zakonom pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica (potvrda, uvjerenje i sl.) ukoliko ih isti posjeduje.

Prioritet pri zapošljavanju pod jednakim uslovima imaju lica utvrđena u članu 2. i 3. Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica (Službene novine Federacije BiH br. 54/19).

Opis poslova za radno mjesto pod rednim brojem 5:

Vrši prijevoz poštanskih zaključaka na linijama ORP- a i RP- a, vodi putne naloge prema važećim uputstvima, vrši utovar i istovar poštanskih zaključaka, vrši sravnjenje u otpremi i prispijeću sa kontrolorima poštanskog centra i kontrolorima odredišnih pošta, odgovara za bezbijednost vozila i zaključaka, vrši manje popravke na vozilu i odgovara za veće štete prouzrokovane nemarom i nepažnjom. Po nalogu neposrednog rukovodioca obavlja i druge poslove koji su u skladu sa prirodom i vrstom poslova koje obavlja.

Za radno mjesto pod rednim brojem 5 kandidati su obavezni dostaviti sljedeću dokumentaciju                           (original ili ovjerena kopija):

1.Izvod iz matične knjige rođenih- rodni list

2.Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

3.Prijavu mjesta  prebivališta (ne stariju od 6 mjeseci )

4.Srednja saobraćajna škola  III stepen-vozač motornih vozila

5. položen ispit za C kategoriju

6. 6 (šest ) mjeseci radnog iskustva

7. Dokaz o statusu kandidata po osnovu prava demobilisanih boraca i članova njihovih porodica  u skladu Zakonom pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica (potvrda, uvjerenje i sl.) ukoliko ih isti posjeduje.

Prioritet pri zapošljavanju  pod jednakim uslovima imaju lica utvrđena u članu 2. i 3. Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica (Službene novine Federacije BiH br. 54/19).

      Radno iskustvo na poslovima sa stručnom spremom, koja je predviđena za radno mjesto koje se popunjava, dokazuje se potvrdom prethodnog poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi, a koja sadrži podatke o tome na kojim poslovima je kandidat radio ili radi, sa kojom stručnom spremom i sa precizno navedenim periodom radnog angažovanja ili Uvjerenjem porezne uprave (period angažovanja i stručna sprema radnog mjesta) ili Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje

(period angažovanja  i stručna sprema radnog mjesta). Uvjerenja o uplaćenim doprinosima se neće priznavati  kao dokaz  za traženo radno iskustvo.

Kandidat može da se prijavi na više radnih mjesta, ali za svako radno mjesto mora podnijeti posebnu prijavu i navesti na koje se radno mjesto prijavio uz napomenu da je dovoljno da ovjerene kopije dokaza priloži samo za jedno radno mjesto, a za druga radna mjesta na koja se prijavio samo kopije dokaza o ispunjavanju uslova, ukoliko su isti uslovi za radna mjesta.

Polaganju ispita mogu da pristupe samo kandidati koji su podnijeli urednu, potpunu i blagovremenu prijavu.

Komisija za izbor kandidata obavještava kandidate o datumu polaganja ispita pismenim putem. Ako kandidat ne pristupi polaganju pismenog ili usmenog dijela ispita, smatra se da je odustao od učešća u oglasnoj proceduri  i neće biti pismeno obaviješten o  ishodu javnog  oglasa. Pismeni dio ispita polaže se u vidu testa. Pitanja iz pismenog dijela ispita odnose se na opće znanje kandidata, oblast poslova kojom se bavi Društvo i na oblast i vrstu poslova kojoj pripada radno mjesto, na koje se kandidat prijavio. Kandidati  koji polože pismeni dio ispita, polažu i usmeni dio ispita.

O datumu,vremenu i mjestu polaganja pismenog dijela ispita, bit će obaviješteni pismenim putem.

Nakon održanog pismenog dijela ispita, o datumu i vremenu polaganju usmenog dijela ispita kandidati će biti obaviješteni pismenim putem ili usmeno odmah nakon polaganja pismenog dijela ispita, ukoliko se prijavi mali broj kandidata.

Prijavljivanje na oglas: Uz obavezno  potpisanu prijavu  sa kraćom biografijom i naznakom na koje radno mjesto se kandidat prijavljuje, kandidati su  dužni dostaviti dokaze koji su nabrojani  za radno mjesto na koje se prijavljuje. Samo izabrani kandidat će imati obavezu da dostavi ljekarsko uvjerenje.

Prijave na oglas sa tačnom adresom, e- mailom, biografijom i dokazima o ispunjavanju posebnih uslova, treba dostaviti u roku od 14 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama “Dnevni avaz” i “Oslobođenje” na adresu: Centar pošta Tuzla, Aleja Alije Izetbegovića broj 29, 75000 Tuzla, sa naznakom na koverti: Prijava na javni oglas uz naznaku- redni broj radnog mjesta, naziv radnog mjesta i Poštu. 

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje. 

Oglas je objavljen u novinama “Avaz” i “Oslobođenje” danas (17.10.2019)