Javni poziv za učešće u XI Programu sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa/volonterskog staža, boraca i članova njihovih porodica: Liste poslodavaca

Liste poslodavaca koji su aplicirali na XI Programu sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa/volonterskog staža, boraca i članova njihovih porodica, po javnom pozivu od 3.10.2022. godine:

Lista odobrenih poslodavaca
Lista neodobrenih poslodavaca
Lista neraspoređenih kandidata