djeciji kutak 1

Dječiji kutak u Tuzli – Pedagog – psiholog – 1 izvršilac

Dječiji kutak u Tuzli raspisuje javni poziv za stručno osposobljavanje-odrađivanje pripravničkog staža bez zasnivanja radnog odnosa na sljedeću poziciju: pedagog-psiholog – 1 izvršilac.

Opći uslovi za kandidate:
-da su državljani BiH,
-da su stariji od 18 godina,
-da su zdravstveno sposobni za obavljanje posla za koji se kandiduju,
-da se na njih ne odnosi član IX.1. Ustava BiH.

Prijem na ovu poziciju vrši se na određeno vrijeme u trajanju najduže do 12 mjeseci.

Kratku biografiju i pismo interesovanja dostaviti do 29.09.2017. na e-mail kutakdjeciji@gmail.com